حضور اردوهای فرهنگی-آموزشی و تفریحی از مدارس،دانشگاهها و نهادهای دولتی


در اردیبهشت ماه سال 1398 میزبان اردوهای مختلفی از سوی دبیرستانها-دانشگاهها و نهادهای دولتی بوده او هستیم .کهطبق نمونه عکس گذاشته شده :دبیرستان بنت الهدی نجف آباد از اقامت خود در زائرسرا عکس گرفته و برای ما ارسال نموده اند.